આભાર રવિભાઈ – For sharing happiness with school children

ગુજરાત તેના બે ખાસ તહેવારો નવરાત્રિ અને ઉતરાયણ માટે જણીતુ છે. જાન્યુઆરી મહિનો શરુ થતા જ પતંગ રસિયાઓ ગેલમાં આવી જાતા હોય છે. તહેવારોનુ મહ્ત્વ…

મોડાસા આંતરરાષ્ટીય પતંગોત્સવ ફોટો (૦૮-૦૧-20૧૫)

આજે મોડાસા ખાતે આંતરરાષ્ટીય પતંગોત્સવ ઉજવાયો હતો. પ્રથમ વખતે અમદાવાદ શહેરની બહાર પતંગોત્સવ ઉજવાયો હતો જે નવા રચાયેલા અરવલ્લી જિલ્લા માટે ગૌરવપુણઁ બાબત હતી. આજના આ કાયઁક્રમમાં…